Ky studim është inicuar dhe realizuar bashkërisht nga:

  • Klubi i Prodhuesve të Kosovës
  • Oda Ekonomike e Kosovës
  • Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë
  • Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare
  • Këshilli i Investitorëve Evropianë

Studimi është ndërmarrë për të fituar një pasqyrë preliminare të ndikimit të pandemisë COVID-19 në ndërmarrjet Kosovare

Studimi është realizuar nga odat në periudhën 1-8 prill 2020 përmes anketimit online.

Duhet pasur parasysh se anketa është realizuar gjatë javës së tretë të kufizimeve si rezultat i pandemisë dhe si rezultat opinionet e paraqitura reflektojnë vetëm situatën fillestare dhe mund të mos reflektojnë drejtë zhvillimet e mëtutjeshme të shkaktuara nga kriza shëndetësore.

 

Studim i Odave – Ndikimi i COVID-19 në ndërmarrjet në Kosovë