Klubi i Prodhuesve të Kosovës (KPK) është themeluar në nëntor të vitit 2015 dhe është organizatë joqeveritare. Drejtor ekzekutiv i Klubit dhe pjesë e grupit themelues të Klubit është Astrit Panxha. Anëtarët e Klubit janë ndër prodhuesit më të mëdhenj në Kosovë me pronësi të 23 fabrikave, me më shumë se 100 brende dhe me rreth 15 mijë të punësuar direkt dhe indirekt. MË SHUMË

Historiku

Në maj të vitit 2015 me iniciativën e Astrit Panxha-s u takuan Bedri Kasum (Pestova), Blerim Devolli (Devolli Groupe), Mergmim Prishtina (Trepharm) dhe Visar Kelmendi (Rugove). Ata u pajtuan ne formimin e një organizate për promovimin e interesave dhe avancimin e sektorit të prodhimit. Gjatë muajve vijues u organizuan edhe disa takime koordinuese ku iniciativës iu bashkuan edhe disa prodhues tjerë. Në datën 20 korrik në Fushë-Kosovë në ambientet e Kompanisë Trepharm u mblodhën përfaqësuesit e kompanive prodhuesve:

astritshabani

Astrit Shabani

blerimdevolli

Blerim Devolli

mergimprishtina

Mergim Prishtina

sheqerukaj

Sheqer Ukaj

visarkelmendi

Visar Kelmendi

visarramajli

Visar Ramajli

astritpanxha

Astrit Panxha

Për të finalizuar aktin e themelimit në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës, themeluan shoqatën jofitimprurëse Klubi i Prodhuesve të Kosovës (KPK).

Qëllimet e KPK-së

Qëllimet kryesore të Klubit janë të zhvilloj forume dhe takime që nxisin diskutim dhe bashkëpunim në mes të anëtarëve dhe institucioneve shtetërore për zhvillimin e sektorit të prodhimit, të organizojmë aktivitete në bashkëpunimi me institucionet shtetërore dhe private me qëllim fuqizimin dhe promovimin e prodhimeve Made in Kosova, të vetëdijësojmë qytetarët për rolin pozitiv që konsumi i prodhimeve vendore luan në zhvillimin ekonomik të vendit

Klubi i Prodhuesve të Kosovës vepron dhe realizon aktivitetet mbi katër shtylla themelore:

  • Avokimi, përmes së cilës Klubi synon të ndikoj tek institucionet përkatëse për të avancuar dhe përmirësuar politikat ndaj prodhuesve vendor.
  • Bashkëpunimi me të gjithë akterët relevant, Klubi do të jetë shumë aktiv në zhvillimin e frymës bashkëpunuese me të gjithë akterët për çështjet qe ndërlidhen me prodhuesit vendor.
  • Promovimi i produkteve Made in Kosova si brenda ashtu edhe jashtë vendit.
  • Vetëdijësimi dhe mbrojtja e konsumatorit, Klubi synon që përmes aktiviteteve të ndryshme të rrit njohuritë e përgjithshme në mesin e konsumatorëve në lidhje me rëndësinë e konsumit të produkteve vendore dhe njëkohësisht të zhvillojmë mekanizmat e mbrojtjes se konsumatorit.

Misioni

Misioni ynë është të mundësojmë rrjetëzimin e anëtarëve, të ndihmojmë në motivimin dhe bashkëpunimin e tyre me njëri tjetrin dhe me palët e treta, të ndërtojmë urat e bashkëpunimit me institucionet shtetërore për fuqizimin dhe promovimin e prodhimeve vendore si dhe të vetëdijësojmë qytetarët për kualitetin e prodhimeve vendore.

Për çdo informacion ose kërkesë ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni.

Këshilli Ekzekutiv

Organi udhëheqës i ndërmjetëm është Këshilli Ekzekutiv dhe vepron çdo herë në pajtim me qëllimin e organizatës. Implementimi i strategjisë, realizimi i aktiviteteve dhe qëllimeve të Klubit bëhet nga Këshilli Ekzekutiv.

Këshilli Ekzekutiv përbëhet nga:

astritpanxha

Drejtori Ekzekutiv,
Astrit Panxha

më shumë

Astrit Panxha

Astrit Panxha është Drejtor Ekzekutiv dhe një nga themeluesit e Klubit të Prodhuesve të Kosovës – KPK. Para krijimit të KPK-së ai ka punuar si ekonomistë i lartë në Departamentin e Stabilitetit Financiar dhe Analizës Ekonomike në Bankën Qendrore në Republikën e Kosovës. Astriti iu bashkua Departamentit të FSEA-së në vitin 2009 si hulumtues ekonomik (deri në vitin 2013), ku punoi në vlerësimin e performancës dhe rreziqeve të sektorit financiar në përgjithësi dhe sektorit bankar në veçanti.  Ai ishte përgjegjës për testimin e stresit dhe studimin e kreditimit në sektorin bankar. Gjithashtu, ai ishte aktivisht i përfshirë në hartimin dhe zbatimin e testit të stresit, parashikimit bankar dhe modelit makroekonomik. Në vitin 2012, Astriti punoi në Ministrinë Federale Gjermane të Financave në Berlin, si pjesë e ekipit që ishte përfshirë në zhvillimin e politikave dhe mbikëqyrjen e fondit që ishte përgjegjës për shpëtimin e bankave.

Para se të hynte në Bankën Qendrore, Astrit punoi për një periudhë të shkurtër në ProCredit Bank (Kosovë) si analist i rrezikut, ai ishte përgjegjës për analizimin e kredive të bankave, likuiditetit, normës së interesit dhe rrezikut  të aftësive paguese. Para se të hynte në ProCredit Bank, ai ishte analist financiar në firmën e kapitalit privat Gondola Holdings në Londër, Britani të Madhe. Atje ai ishte përgjegjës për përgatitjen e raporteve mbi ecurinë dhe parashikimin e njësive të ndryshme të kompanisë. Ndërsa ishte në Londër, Astrit morri pjesë aktive në punën vullnetare. Ai ishte anëtar i bordit të organizatës bamirëse ‘Programi Shpresa’ dhe ishte një nga themeluesit e Shoqatës Shqiptare të Studentëve në Mbretërinë e Bashkuar.

Në vitin 2010 ai u nderua me Letër të Ekselencës për punën e tij të jashtëzakonshme në Trajnimin e Politikave të Aplikuara Ekonomike në Institutin e Përbashkët të Vjenës. Ai gjithashtu ndoqi kurse profesionale në Bankën Federale të Nju Jorkut, Bankën Qendrore Evropiane, Bankën Qendrore të Austrisë, Institutin e FMN-së, Bankën Botërore etj.

Astrit ka dhënë mësim në Universitetin Riinvest që nga viti 2009 në lëndë të tilla si Menaxhimi Financiar, Financat e Korporatave dhe Mikroekonomi. Gjatë karrierës së tij ai ka botuar dokumente akademike dhe hulumtimi i tij personal është fokusuar në efektet e bankave në ekonominë reale dhe në menaxhimin e rrezikut në sektorin bankar dhe në strukturën e kapitalit. Astrit mban një MSc në Financat e Korporatave nga Universiteti i Lund-it dhe BA në Ekonomi nga Universiteti Metropolitan i Londrës.

vlazznimosmani

Sekretari Gjeneral,
Vllaznim Osmani

më shumë

Vllaznim Osmani

Vllaznim Osmani është Sekretar i Përgjithshëm i Klubit të Prodhuesve të Kosovës (KPK), ai ka qenë pjesë e ekipit themelues të KPK-së. Ai ka punuar në Londër për 13 vjet në fushën e Zhvillimit Ekonomik, Rigjenerimit dhe Planifikimit. Ai është Bachelor i Shkencave Shoqërore  në Universitetin Middlesex në Londër dhe është i certifikuar në CIPS Niveli 2 – Certifikata e Blerjes dhe Furnizimit nga Instituti i Blerjes dhe Furnizimit (CIPS) nga Universiteti Metropolitan i Londrës.

Vllaznim ka njohuri të hollësishme në kategorinë e zhvillimit ekonomik dhe planifikimit hapësinor me përvojë të gjerë të zhvillimin rezidencial dhe komercial. Para se të bashkohet me KPK-në ai ka punuar për UN-Habitat në Kosovë, duke ndihmuar Institucionet Qendrore dhe Lokale në fushën e Zhvillimit Ekonomik Lokal dhe Planifikimit Hapësinor.

logo_

Zyrtare për Komunikim
Tanita Zhubi

më shumë

Tanita Zhubi

Tanita Zhubi ka mbaruar studimet Master në Studimet Ndërkombëtare, në Universitetin e Aarhus-it në Danimarkë.

Para se ti bashkohej Klubit të Prodhuesve të Kosovës Tanita ka punuar për disa organizata joqeveritare në Kosovë. Ajo ka gjashtë vjet eksperiencë në komunikim dhe avokim duke përfshirë aftësitë në hulumtim dhe menaxhim të projekteve, me një kualifikim në marrëdhëniet ndërkombëtare.

Tanita është zyrtare për komunikim ne  Klubin e Prodhuesve të Kosovës.

logo_

Koordinatore e projekteve
Vesa Shehu

më shumë

Vesa Shehu Hoxha

Vesa Shehu Hoxha është Koordinatore e Projekteve në Klubin e Prodhuesve të Kosovës. Ajo ka përvojë profesionale mbi 8 vjeçare në zhvillimin dhe menaxhimin e projekteve kryesisht në sektorin e TIK-ut, ku ka punuar si menaxhere e projekteve me klientë global si Cisco, Comcast, AT&T, Vodafone, Glotel etj., kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropë. Po ashtu, ajo ka qenë pjesë e projekteve të donatorëve me theks të veçantë në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Vesa ka përfunduar studimet master për Menaxhment dhe Informatikë dhe Administrim Biznesi në Universitetin e Prishtinës dhe Universitetin e Lund-it në Suedi.

logo_

Analist i Politikave
Besart Zhuja

më shumë

Besart Zhuja

Besart Zhuja ka përfunduar studimet Master në Austri pranë Universitetit të Salzburgut në degën e Studimeve të Bashkimit Europian me fokus në politika ekonomike dhe fiskale.

Besarti në Klubin e Prodhuesve të Kosovës është Analist i Politikave. Më parë ai ka punuar në organizata si Kipred dhe Instituti i Regjioneve të Evropës në Salzburg/Austri. Një ndër arsyet pse është pjesë e Klubit të Prodhuesve të Kosovës është përkrahja e prodhimeve vendore.

logo_

Kordinatore e Projekteve
Ylberina Hysaj- Arifi

më shumë

Ylberina Hysaj – Arifi

Ylberina Hysaj – Arifi mban pozitën si Koordinatore e projekteve në Klubin e Prodhuesve të Kosovës. Ylberina ka mbaruar studimet masterUniversitetin e Sheffield-it në Selanik, drejtimin Menaxhim Gjeneral.

Ylberina, ka shkruar punime të ndryshme hulumtuese dhe në vitin 2015 ka fituar çmimin e dytë Ekonomistët e Rinj nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës për punimin “Sistemet e Punës me Performancë të Lartë, Përdorimi dhe Ndikimi në Institucionet Financiare në Vendet në Zhvillim”. Ylberina pëlqen të punojë në Klubin e Prodhuesve të Kosovës për të kontribuar në zhvillimin e bizneseve të vendit, promovimin e tyre dhe influencën në rritje ekonomike të vendit.

logo_

Fejzulla Mustafa

Kryetar

Kryetari i Klubit zgjedhjet nga radhët e përfaqësuesve të anëtarëve të Klubit. Kryetari i Klubit e përfaqëson dhe prezanton Klubin gjatë takimeve me përfaqësuesit e institucioneve, organizatave dhe delegacionet e jashtme.

Kryetari i Klubit ka mandat 1 vjeçar, pas përfundimit të mandatit të parë, Kryetari mund të rizgjedhjet vetëm pas fillimit të renditjes të re alfabetike. Pas përfundimit te mandatit te Kryetarit, po i njëjti emërohet Nënkryetar i Klubit. Nënkryetari i dytë do të emërohet anëtari në radhë për postin e Kryetarit në bazë të renditjes alfabetike, ashtu siç parashihet me statutin e Klubit.

Fjezulla Mustafa 

Fejzulla Mustafa ka lindur më 16.11.1956 në fshatin Zhunicë, Komuna e Preshevës.

Shkollën fillore dhe të mesme e kreu në Preshevë, pastaj u regjistrua në fakultetin Teknikë në universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” më 1976 në departamentin e Makinerisë, dhe diplomoi në këtë fakultet me sukses në vitin 1982, si Inxhinier i Diplomuar i Makinerisë.

Menjëherë pas diplomimit, z.Mustafa është punësuar si profesorë i Inxhinierisë në shkollën e mesme Teknike në Preshevë më 1982, ku aty punoi si profesorë për 8 vite me radhë. Që nga viti 1990 filloi të punojë me një angazhim të jashtëzakonshëm në fushën e bisnesit, përkatësishtë në industrinë ushqimore, ku në këtë mënyrë në vitin 1994 nisën fillet e para të Kompanisë FLUIDI.

Në mungesë të prodhimeve vendore, kompania fillimisht nisi të veprojë në Preshevë, me pije freskuese joalkoolike, duke vazhduar tutje fabrikën në Gjilan, ku aty morën licencën ndërkombëtare nga ROYAL CROWN COLA për prodhimin e brendeve RC, ku pastaj filluan prodhimet edhe të 150 lloje të produkteve tjera.

Tash së fundmi sukseset e vazhdueshme të Fluidit u kurorëzuan me hapjen e rafinerisë se Vajit, si e vetme me teknologji më të avancuar në Ballkan, me produktin unik FLOIL.

Mustafa mbetet dhe është i përkushtuar në prurjen e brendeve dhe shijeve të reja që manifestohen me hapjen e vendeve të reja të punës dhe rritjen e vazhdueshme të Kompanisë.

astritshabani

Astrit Shabani

Zv.Kryetar

Astrit  Shabani  lindi  në vitin 1968, në Podujevë. Ai është bashkëpronar i kompanisë prodhuese “PLASTIKA”. Kompania “PLASTIKA”  është themeluar në vitin 1996, ku aktivitetin e saj e filloi fillimisht në Bullgari me tregtimin e folisë dhe prodhimeve të plastikës në përgjithësi. Por pas vitit 1999, kompania është transferuar në Kosovë, duke investuar në makineritë e teknologjisë së fundit për prodhimin dhe riciklimin e plastikës. Edhe në ditët e sotme vazhdon vizioni i zgjerimit të kapaciteteve prodhuese dhe investimi në makineri dhe në prodhim.

z.Shabani tregtinë e ka trashëguar nga familja, më saktësisht nga gjyshi dhe sot ai ende vazhdon të zgjerojë aktivitetin e familjes duke bërë investime në makineri dhe duke zgjeruar kapacitetet prodhuese.

Në gusht të vitit 2015, z.Shabani së bashku me kompanitë më të mëdha prodhuese të Kosovës themeluan “Klubin e Prodhuesve të Kosovës” (KPK). Ku në vitin 2017 ai u zgjodh nga Anëtarët si Kryetar i Klubit.

Anëtaret

logo_

Bashkim Osmani

kompania LABERION

më shumë

Bashkim Osmani, i lindur në Podujevë, në një familje me traditë në tregti, është ndërmarrës dhe pronar i kompanisë Laberion. Kompani kjo e themeluar në vitin 1996 në komunën e Podujevës. Ka përfunduar studimet për ekonomi në Universitetin e Prishtinës.

Si pronar i firmës Laberion, e cila bënë prodhimin e pijeve joalkoolike, ka arritur të krijojë një rrjet të gjerë distribuomi të prodhimeve të veta në tërë territorin e Kosovës me mbi 1,650 pika të shitjes, ku ka të punësuar 132 punëtor.

Prodhimet e kompanisë Laberion, vlerësohen për nga kualiteti i prodhimit, i cili bëhet me mjetet më bashkëkohore, personel të kualifikuar të cilët përmbushin kërkesat e tregut. Nën menaxhimin e z. Osmanit kompania ka të implementuara standardet ndërkombëtare dhe eksporton në vendet e rajonit, në Evropë, lindjen e mesme si dhe në Afrikën e Jugut.  Kështu duke u shpallur nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë si eksportuesi më i mirë i vitit 2011 në tregun Evropian.

logo_

Fadil Hoxha

kompania JAHA GROUP

më shumë

Fadi Hoxha, pas përfundimit të shkollimit të mesëm u largua nga Kosova si shumë kosovarë në vitet ’90 dhe shkoi në Gjermani në Giessen ku punoi dhe studioi. Z. Hoxha mbaroi studimet Master në DonauUniKrems Austria për Menaxhim të Biznesit.


Pas luftës në Kosovë ai  u bashkua me familjen e tij në Kosovë dhe filloi të punojë në prodhimin e eksplozivëve në inxhinieri me licencë të BAM Berlin, ai po ashtu ofroi edhe shërbime dhe makineri të zhvilluara të guroreve, prodhim të betonit dhe ndërtim dhe mirëmbajtje të rrugëve. Për më tepër ai zhvilloi JAHA Company dhe themeloi Grupin JAHA duke zgjeruar investimet në fabrikën e re për prodhimin e moduleve fotovoltaike me teknologjinë gjermane si dhe JAHA FOODS për përpunimin e specave dhe frutave – kryesisht për tregun e Gjermanisë dhe BE.

Sot Grupi JAHA numëron rreth 750 të punësuar dhe me qarkullim vjetor prej 19 milionë eurosh.

Për shkak të përfshirjes së tij të madhe në zhvillimin e biznesit dhe të mendimit strategjik, vitin e kaluar z. Hoxha u zgjodh Kryetar i Bordit të Dhomës së Tregtisë Gjermano-Kosovare si dhe anëtar i Këshillit Kombëtar të Zhvillimit Ekonomik për Republikën e Kosovës.

visarkelmendi

Visar Kelmendi

kompania RUGOVE

më shumë

Visar Kelmendi lindi më 04 gusht 1960 në Prishtinë. Në vitin 1983 përfundoi studimet në degën e ekonomisë në “Universitetin e Prishtinës”. Karriera e tij profesionale filloi në vitin 1984 në “Korporatën Energjetike të Kosovës” (KEK) si kontabilist i lartë për të vazhduar si Drejtor i Financave nga viti 1999, në vitin 2005 ai u emërua Drejtor Ekzekutiv i KEK-ut.

Në vitin 2006 Z. Kelmendi themeloi kompaninë për mbushjen e ujit “Rugove” dhe në vitin 2010 me të njëjtën markë, ai themeloi djathin “Rugovë”. Sot brendi “Rugovë” është njëri ndër brendet më të mirënjohura dhe të vlersuara në tregun e Kosovës. Në vitin 2008 Z. Kelmendi përfundoi studimet MBA në kolegjin “Sheffield-City” në Selanik.

Aktualisht  Z. Kelmendi me anë të tregimit të stories së tij të suksesit ndan njohuritë menaxheriale me studentët e kolegjit “Riinvest” dhe me ndërmarrësit e rinj nëpërmjet konsultimeve, mentorimeve dhe mbikëqyrjes së projekteve në “CEED” Kosova dhe projektit Enhancing Youth Employment (EYE) në Kosovë.

Në vitin 2014 Z. Kelmendi u zgjodh anëtar i Bordit në Rrjetin Përgjegjësia Sociale e Korporatave (CSR) në Kosovë ndërsa në gusht të vitit 2015 ai së bashku me kompanitë më të mëdha prodhuese të Kosovës themeluan “Klubin e Prodhuesve të Kosovës” (KPK) ku Z. Kelmendi u zgjodh nga Anëtarët si Kryetar i Klubit.

mergimprishtina

Mërgim Prishtina

kompania TREPHARM

më shumë

Mërgim Prishtina ka lindur në vitin 1980 në Prishtinë. Ka përfunduar studimet në për Ndërmarrësi në Universitetin e Amerikan në Bullgari, në vitin 2003. Ndërsa studimet master i ka përfunduar në Universitetin e Vjenës për Teknologji, në programin e Universitetit të Oaklandit për Menaxhment dhe Administrim Biznesi, në vitin 2007.

Që nga viti 2000, z.Prishtina ka qenë pjesë e menaxhmentit të kompanisë Tregtia, kompani kjo me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit.

Ndërsa nga viti 2010, është themelues dhe drejtor ekzekutiv i kompanisë Trepharm- prodhuese farmaceutike në Kosovë.

Mërgim Prishtina është një ndër themeluesit e Klubit të Prodhuesve të Kosovës dhe përveç angazhimeve në aktivitetet ekonomike që mbështesin zhvillimin ekonomik të vendit, ai është edhe kryetar i Klubit të Rotarianëve në Prishtinë. Klubi ky që është krijuar për të ofruar shërbime filantrope  për shoqërinë Kosovare, të krijojë dhe të zhvillojë projekte humanitare në vend.

sheqerukaj

Sheqer Ukaj

kompania ELNOR

më shumë

visarramajli

Visar Ramajli

kompania KIVO

më shumë

logo_

Shaqir Palushi

kompania FRUTEX

më shumë

logo_

Visar Idrizi

kompania VI Print

më shumë

logo_

Sami Sopa

kompania S-SPRINT

më shumë

Sami Sopa ka lindur më 15 Nëntor 1961 në fshatin Letanc, në komunën e Podujevës. Shkollën fillore dhe të mesme e kreu në Podujevë, ndërkaq studimet i kreu në Gjakovë. Për pesëmbëdhjetë vite ka punuar në arsim, por në të njëjtën kohë është marr edhe me tregti.

Për 20 vite ka qenë përfaqësues i brenditë ‘’MAVI’’ për të gjitha shtetet ballkanike. Përveç tregtisë, në vitin 2011, z.Sopa vendosi që të fillojë edhe me prodhimin e veshjeve sportive dhe formoi brendin S//PRINT. Ky brend tashmë përveç që shitet në Kosovë, produktet e S//PRINTIT mund t’i gjeni edhe në vendet ballkanike dhe evropiane.

Sami Sopa në vitin 2017 bëhet anëtar i Klubit të Prodhuesve të Kosovës,  me qëllimin që të jap kontributin e tij për zhvillimin e vendit dhe fuqizimin e industrisë së tekstilit.

logo_

Buajr Reka

kompania INTERSTEEL 

më shumë

logo_

Islam Balaj

kompania GRANITI

më shumë

logo_

Naser Hoxha

kompania OXA GROUP

më shumë

blerimdevolli

Blerim Devolli

 kompania DEVOLLI GROUP 

më shumë

Blerim Devolli, i lindur në Pejë, në një familje me renome dhe traditë në tregti, është ndërmarrës dhe filantrop i njohur në Kosovë. Gjatë dekadave të fundit, ka ndërtuar një nga kompanitë më të fuqishme në vend, të cilat kanë ndihmuar rimëkëmbjen ekonomike të vendit pas luftës në Kosovë.

Fushat e veprimit të Devolli Group, të themeluar nga z.Devolli janë kryesisht veprimtari si prodhimi dhe ofrimi i shërbimeve. Për më tepër, Devolli Group është kompani lidere në prodhimin dhe distribuimin e një game të gjerë të produkteve të kualitetit të lartë. Brendet e fuqishme dhe cilësia e shkëlqyer e bëjnë Devolli Group lider të pakontestuar në treg. Kompania punëson më shumë se 1000 punëtorë.

logo_

Raif Morina

kompania RIZAM Holding 

më shumë

Raif Morina ka lindur në vitin 1960, në Mamushë të Prizrenit. Ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Ekonomik në vitin 1983.

Raif Morina, në vitin 1984 ka qenë Drejtor Financiar në Kooperativën Bujqësore në Mamushë, ndërsa gjatë viteve 1987-1990 ka qenë edhe Drejtor i Përgjithshëm.

Që nga viti 1991, është një ndër themeluesit dhe bashkëpronar i kompanisë RIZAM Holding, ku njëherazi është edhe Drejtor i Përgjithshëm.

Raif Morina, është angazhuar në aktivitete të ndryshme  ekonomike dhe biznesore,  dhe është anëtarë i disa organizatave të biznesit të cilat kanë për qëllim të mbështesin dhe të zhvillojnë qëndrueshmërinë ekonomike.

Përveç angazhimeve në aktivitetet ekonomike, që nga viti 1983 z.Morina  ka për pasion përkthimin letrar nga gjuha turke në atë shqipe. Ai është përkthyesi i parë i  Romanit të Sami Frashrit dhe të tri Dramave të tij, të botuara si në Kosove ashtu edhe në Shqipëri e Maqedoni.

logo_

Kastriot Lluka

kompania LINE GROUP 

më shumë

Këshilli Mbikqyrës

Këshilli Mbikëqyrës është i përzgjedhur nga Kuvendi i Anëtarëve për të kontrolluar implementimin e qëllimeve të Klubit dhe mbarëvajtjen e aktiviteteve të parapara në statut dhe në planin strategjik, njëkohësisht është përgjegjës për mbikëqyrjen e punës së zyrtarëve dhe nëpunësve si dhe për kontrollimin e raporteve financiare të Klubit.

Këshilli Mbikëqyrës përbëhet nga tre anëtarë aktual të Klubit, aktualisht Këshilli Mbikëqyrës përbëhet nga:

mergimprishtina

Mërgim Prishtina (Trepharm)

visarkelmendi

Visar Kelmendi (Rugove)

Fejzullah Mustafa (Fluidi)