Kohëzgjatja e praktikës: 3 muaj me pagesë me mundësi të punësimit në kompani pas punës praktike

________________________________________________________________________

Rreth Kompanisë

Kompania Euro Art sh.p.k ofron mundësi për punë praktike me pagesë për katër praktikantë. Aplikuesit duhet të jenë nga  komuna e Vitisë, Kaçanikut, Hanit të Elezit, dhe Gjilanit. Puna praktike ofrohet në kuadër të bashkëpunimit të Programit ‘’Trajnim në Punë’’ 

Rreth Programit “Trajnim në Punë’’

Programi ‘’Trajnim në Punë’’ ka për qëllim punësimin e të rinjve dhe ofrimin e zhvillimit të shkathtësive tek të rinjt. Ky program është  financuar nga ‘’Fuqizimi i Sektorit Privat’’ (Empower Private Sector) nga Populli Amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe Agjencisë Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA), si dhe zbatuar nga Klubi i Prodhuesve të Kosovës (KPK). 

Kandidatët duhet të jenë:

 • Të moshës ndërmjet 18 dhe 35 vjeç;
 • Të papunë (të dëshmohet përmes regjistrimit në qendrat e punësimit);
 • Qytetarë me vendbanim në komunën e Vitisë, Kacanikut, Gjilanit dhe Elez Hanit;

 Vendi: Viti   

Kohëzgjatja: • Trajnimi do të jetë me pagesë dhe do te zgjase tre (3) muaj, me mundësi të punësimit në kompani pas punës praktike.

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs:  Euro Art sh.p.k   ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës. Kandidatët për punë praktike duhet të dorëzojnë këto dokumente:

 •  Aplikacionin e plotësuar (I obliguar)
 • CV-në (Opsionale) Nëse kandidati e kalon me sukses procesin e intervistimit, para se ti bëhet oferta ai/ajo duhet të prezanton këto dokumente:
 • Vërtetim nga zyra komunale për punësim (dëshmi si i/e papunë)
 • Çertifikatën e Lindjes (dëshmi e vendëbanimit)

 Gjatë vlerësimit të aplikacioneve prioritet do të kenë: 

 • Të papunët afatgjatë (të papunë të paktën një vit);
 • Të papunët pa përvoje pune paraprake;
 • Të rinjtë nga familjet pa të hyra mujore (pjesë e skemave sociale) apo me të hyra të ulëta mujore;
 • Të rinjtë nga familjet me numër të madh të anëtarëve;
 • Të rinjtë nga zonat rurale.

  Si të aplikoni

Për të aplikuar dërgoni me email aplikacionin e plotësuar në e-mail adresën [email protected] / [email protected] me subjektin:

Aplikim për punë praktike. Aplikacionin e plotësuar mund ta dorëzoni edhe personalisht në këtë adresë:  Rr. ALBANET NR .77 Begrace Viti-Kosove

 

Aplikimi është i hapur deri me 05.02.2019 ora 16:00