Kohëzgjatja e praktikës: 3 muaj me pagesë me mundësi të punësimit në kompani pas punës praktike

_________________________________________________________________________

 Rreth Kompanisë

 Kompania ‘’Euro Fisi-D’’ sh.p.k merret me prodhimin e materialit termoizolues Shterpor si dhe me prodhimin e rrjetave fasaduese. Kompania Euro Fisi ofron mundësi për punë praktike me pagesë për dhjetë (10) praktikantë. Aplikuesit duhet të jenë nga  komuna e Vitisë, Hanit të Elezit, Kaçanikut, apo Gjilanit.  Puna praktike ofrohet në kuadër të bashkëpunimit të Programit ‘’Trajnim në Punë’’

Rreth Programit “Trajnim në Punë’’

Programi ‘’Trajnim në Punë’’ ka për qëllim punësimin e të rinjve dhe ofrimin e zhvillimit të shkathtësive tek të rinjt. Ky program është  financuar nga ‘’Fuqizimi i Sektorit Privat’’ (Empower Private Sector) nga Populli Amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe Agjencisë Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA), si dhe zbatuar nga Klubi i Prodhuesve të Kosovës (KPK).

Kandidatët duhet të jenë:

 • Të moshës ndërmjet 18 dhe 35 vjeç;
 • Të papunë (të dëshmohet përmes regjistrimit në qendrat e punësimit);
 • Qytetarë me vendbanim në komunën e [ceke komunën];

 Vendi: Rr. Gjilani Nr.61, Fshati Radivojcë 61000 Viti   

Kohëzgjatja: • Trajnimi do të jetë me pagesë dhe do te zgjasë tre (3) muaj, me mundësi të punësimit në kompani pas punës praktike.   

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs:  EuroFisi ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e  Republikës së Kosovës. Kandidatët për punë praktike duhet të dorëzojnë këto dokumente:

 • Aplikacionin e plotësuar (I obliguar)
 • CV-në (Opsionale) Nëse kandidati e kalon me sukses procesin e intervistimit, para se ti bëhet oferta ai/ajo duhet të prezanton këto dokumente:
 • Vërtetim nga zyra komunale për punësim (dëshmi si i/e papunë)
 • Çertifikatën e Lindjes (dëshmi e vendëbanimit)   

Gjatë vlerësimit të aplikacioneve prioritet do të kenë: 

 • Të papunët afatgjatë (të papunë të paktën një vit);
 • Të papunët pa përvoje pune paraprake;
 • Të rinjtë nga familjet pa të hyra mujore (pjesë e skemave sociale) apo me të hyra të ulëta mujore;
 • Të rinjtë nga familjet me numër të madh të anëtarëve;
 • Të rinjtë nga zonat rurale.

  Si të aplikoni

Për të aplikuar dërgoni me email aplikacionin e plotësuar në e-mail adresën: [email protected]  si dhe në email [email protected] me subjektin: Aplikim për punë praktike. Aplikacionin e plotësuar mund ta dorëzoni edhe personalisht në këtë adresë: Rr. Gjilani Nr.61, Fshati Radivojcë  61000 Viti.

 

Aplikimi është i hapur deri me 01.04.2019 ora 16:00