Kohëzgjatja e praktikës: 3 muaj me pagesë me mundësi të punësimit në kompani pas punës praktike

_____________________________________________________________________________________________

Rreth Kompanisë

Vinex është kompani prodhuesve për prodhimin e bulonave.  Kompania VINEX ofron mundësi për punë praktike me pagesë për pesë (5) praktikantë. Aplikuesit duhet të jenë nga  komuna e Vitisë, Hanit të Elezit, Kaçanikut, apo Gjilanit. Puna praktike ofrohet në kuadër të bashkëpunimit të Programit ‘’Trajnim në Punë’’

Rreth Programit “Trajnim në Punë’’

Programi ‘’Trajnim në Punë’’ ka për qëllim punësimin e të rinjve dhe ofrimin e zhvillimit të shkathtësive tek të rinjtë. Ky program është  financuar nga ‘’Fuqizimi i Sektorit Privat’’ (Empower Private Sector) nga Populli Amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe Agjencisë Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA), si dhe zbatuar nga Klubi i Prodhuesve të Kosovës (KPK).

Kandidatët duhet të jenë:

 • Të moshës ndërmjet 18 dhe 35 vjeç;
 • Të papunë (të dëshmohet përmes regjistrimit në qendrat e punësimit);
 • Qytetarë me vendbanim në komunën e [ceke komunën];

Vendi: Rr. E Preshevës             61000 Viti   

Kohëzgjatja: • Trajnimi do të jetë me pagesë dhe do te zgjasë tre (3) muaj, me mundësi të punësimit në kompani pas punës praktike.   

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs:  Vinex ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e  Republikës së Kosovës. Kandidatët për punë praktike duhet të dorëzojnë këto dokumente:

 •  Aplikacionin e plotësuar (I obliguar)
 •  CV-në (Opsionale) Nëse kandidati e kalon me sukses procesin e intervistimit, para se ti bëhet oferta ai/ajo duhet të prezanton këto dokumente:
 •  Vërtetim nga zyra komunale për punësim (dëshmi si i/e papunë)
 •  Çertifikatën e Lindjes (dëshmi e vendëbanimit)   

Gjatë vlerësimit të aplikacioneve prioritet do të kenë: 

 • Të papunët afatgjatë (të papunë të paktën një vit);
 • Të papunët pa përvoje pune paraprake;
 • Të rinjtë nga familjet pa të hyra mujore (pjesë e skemave sociale) apo me të hyra të ulëta mujore;
 • Të rinjtë nga familjet me numër të madh të anëtarëve;
 • Të rinjtë nga zonat rurale.

  Si të aplikoni

Për të aplikuar dërgoni me email aplikacionin e plotësuar në e-mail adresën [email protected] si dhe në email [email protected] me subjektin: Aplikim për punë praktike. Aplikacionin e plotësuar mund ta dorëzoni edhe personalisht në këtë adresë: Rr. E Preshevës ,61000 Viti.

 

Aplikimi është i hapur deri me  31.07.2019 ora 16:00

 

                                                    APLIKACIONI

 

Projekti: “Trajnimi në Vendin e Punës”

 

Emri dhe Mbiemri: _________________ 

Data e lindjes: _____________________

Gjinia: ___________________________

Adresa e vendbanimit: ______________________

Komuna: _________________________

Nr. Personal i letërnjoftimit: __________________

Numri i telefonit: __________________

E-mail: __________________________

 

 1. Kombësia juaj?

 

 1. Shqiptar
 2. Serb
 3. Rom/Ashkali/Egjiptian
 4. Turk
 5. Tjetër (specifiko) ______________

 

 1. Sa anëtarë të familjes jeni?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. A jeni në skemën sociale? Po / Jo

 

 1. Sa anëtarë të familjes janë të punësuar? ________

 

 1. Sa janë mesatarisht të hyrat mujore në familjen tuaj dhe nga çfarë burimesh vijnë ato?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 1. Niveli i shkollimit tuaj/ profesioni juaj?

____________________________________________________________________________________________________________________________

 1. A jeni te regjistruar si i papune ne qendrat e punesimit, aktualisht apo ne te kaluaren?

 

_____________________________________________________________________________________

 1. A keni pasur pervoje pune paraprake dhe nese po ju lutem listoni me poshte duke dhene informata konkrete lidhur me kompanine, pergjegjesite tuaja, si dhe kohen e angazhimit.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. A jeni perfitues i ndonje projekti zhvillimor ne te kaluaren, qofte ne forme te grantit, trajnimit, vendosjes ne kompani, apo forma te tjera?

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  

 

Nënshkrimi i aplikuesit:                                                                                            Data:

 

___________________                                                                      _______________