Institucioni: Klubi i Prodhuesve të Kosovës

Titulli i vendit të punës: Dizajner Grafik

Orari i punës: 20 orë në javë (gjysmë orari)

Kohëzgjatja e Kontratës: Me kohë të caktuar, me mundësi vazhdimi

___________________________________________________________________________

Përshkrimi i Punës

Klubi i Prodhuesve të Kosovës është organizatë e cila ka për qëllim zhvillimin dhe mbrojtjen e sektorit të prodhimit, bashkëpunimin me institucionet shtetërore dhe private me qëllim fuqizimin dhe promovimin e prodhimeve Made in Kosova, si dhe vetëdijesimin e qytetarëve për rolin pozitiv që konsumi i prodhimeve vendore luan në zhvillimin ekonomik të vendit.

Detyrat kryesore:

Detyrat / përgjegjësitë e mëposhtme janë indikative dhe mund të modifikohen sipas nevojave të projekteve:

  • Të jetë i/e aftë të punojë me Adobe InDesign, Corel Draw, Illustrator dhe Photoshop;
  • Dizajnimi dhe paraqitja e identitetit të Klubit në media elektronike, panaire, materiale promovuese: fllajera, katalogje, postera, poste për rrjete sociale, e materiale tjera për nevojat e Klubit;
  • Dizajnimi dhe krijimi i manualit për identitetin vizual projekteve të Klubit;
  • Paraqet në mënyrë ilustrative konceptet dhe dizajnet e materialeve të kërkuara;
  • Të i përmbahet afateve kohore të paracaktuara për realizimin e projekteve;
  • Detyra tjera të caktuara nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë.
  • Të ketë aftësi të punojë në presion, në një ambient super dinamik pune;
  • Të jetë energjik/e, të ketë iniciativë dhe kreativitet, të ofroj ide të reja në çështje
    të ndryshme lidhur me procesin e punës;

Kualifikimet dhe përvoja e kërkuar:

  • Studentët e Universitetit (shkalla akademike do të konsiderohet si një aset), mundësisht në fusha të ngjashme si komunikim vizuel, dizajn grafik ose marketing;
  • Shkathtësi të shkëlqyera në ekip dhe aftësi komunikimi;
  • Shkathtësi të shkëlqyera të gjuhës shqipe dhe gjuhës angleze;
  • Vëmendja ndaj detajeve dhe saktësisë është e domosdoshme, për të mbështetur kolegë të ndryshëm dhe për të përmbushur afatet e ngushta;
  • Të jetë në gjendje të krijojë marrëdhënie të mira dhe të vëmendshme pune me të gjithë stafin në organizatë duke treguar respekt për rolet dhe përgjegjësitë e tyre;
  • Të jetë tregojë vullnet për të qenë fleksibël dhe i përgatitur për të kontribuar në detyra të tjera sipas nevojës;

Vendi:  

  • Zyra është e vendosur në Prishtinë.

Si të aplikoni:

Konkursi është i hapur deri më datën 07 shtator, 2020 në ora 17:00. Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë vetëm dokumentet e mëposhtme në [email protected] 

  • CV-në
  • Portfolion
  • Subjekti i emailit: KPK_Dizajn Grafik

Aplikacionet që nuk i plotësojnë kriteret nuk do të merren parasysh!