Klubi i Prodhuesve të Kosovës është duke organizuar edhe këtë vit fushatën Made in Kosova. Kjo fushatë ka filluar që nga viti 2016, e që është fushatë mbarëkombëtare e përqendruar në promovimin e vlerave pozitive të vendit. Kjo fushatë ndër vite ka filluar të marr përmasa gjithëpërfshirëse dhe qëllimi kryesor i fushatës është promovimi i prodhimeve vendore, një proces që duhet të shërbej për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve të Kosovës për kualitetin e produkteve Made in Kosova.

Si pjesë qendrore e kësaj fushate është edhe video reklama e cila transmeton direkt qëllimin e fushatës dhe transmetohet në televizionet tona si dhe në rrjetet sociale, që të arrihet mbulueshmëria më e madhe e fushatës.

Prandaj, kërkojmë nga ju që të na dërgoni një ofertë për realizimin e një videoje të tillë e cila ka gjatësi 2-3min, dhe ofertën për realizimin e shtatë bilbordeve/banereve. (dizajni, printimi, montimi)

Kushtet dhe detyrat e paracaktuara për kompaninë ofertuese:

 • Do të bëjë konceptimin e videos sipas udhëzimeve dhe kërkesave  të stafit menaxhues të projektit Made in Kosova.
 • Do të draftoj konceptin artistik dhe realizues të videos, duke specifikuar ecurinë e punës dhe etapat e nevojshme për realizmin e xhirimeve të videos.
 • Do të angazhohet dhe finalizojë montazhin, titrimin (nëse është e nevojshme) dhe kërkesat tjera të projektit Made in Kosova.

Kriteret e përzgjedhjes: 

Gjatë shqyrtimit të ofertave, Klubi i Prodhuesve të Kosovës do të ketë për bazë këto kritere të përzgjedhjes:

 • Çmimi i volitshëm.
 • Stafi permanent dhe bashkëpunëtorët e jashtëm.
 • Fleksibilitet gjatë xhirimeve dhe realizimit.

Të tjera:  

 • Kompania e përzgjedhur duhet të jetë e gatshme/në dispozicion për xhirime kur kërkohet nga punëdhënësi (gjatë muajit Korrik  ‐ Gusht 2020).
 • Të gjitha xhirimet do të bëhen në lokacione të ndryshme të Kosovës (varësi nga skenari).
 • Fokus kryesor do të jetë sektori i prodhimit.
 • Kohëzgjatja e  të prodhuar do të jetë rreth 2-3 minuta televizive.
 • Oferta finaciare e bilbordeve/banereve (dizajni, printimi, montimi, qiraja).

Aplikimi:

Ju  lutem  dërgoni  ofertën  tuaj  financiare  në  email adresën [email protected],  më  së  largu  deri  më  15 Korrik 2020,  në  orën  16:00.

Aplikacionet që vijnë pas këtij afati dhe ato që nuk i përmbajnë dokumentet  relevante,  nuk  do  të  konsiderohen.  Bashkë me  ofertën  tuaj  financiare, ju  lutem  bashkëngjitni edhe  këto  dokumente: certifikata e regjistrimit të biznesit, certifikata e numrit fiskal, certifikata e TVSh‐së (kompanitë që janë deklaruese të TVSH‐së).